Januar 2018
S M T O T F L
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Luk dig ind

Om OZ6FRS

Vedtægter for EDR, Frederikssund, 2013.

Vedtægter

for

 

 

Frederikssund Afdeling

 


§ 1. Navn

 

Foreningens navn er  “EDR Frederikssund afdeling”. Foreningen er en lokalafdeling af “Eksperimenterende Danske Radioamatører”

(EDR), og hjemmehørende i Frederikssund kommune.

 

§ 2. Formål

 

Foreningens formål er:

-

at samle amatørradiointeresserede,

-

at virke for amatørradioens udvikling,

-

at virke for en forbedring af radioamatørernes arbejdsvilkår,

-

at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at forbedre sin tekniske kunnen, og

-

at repræsentere sine medlemmer overfor andre organisationer samt overfor offentlige myndigheder

 

 

§ 3. Medlemsskab

 

 

Som medlem af EDR Frederikssund afdeling kan optages enhver amatør­radiointeresseret.

 

 

§ 4. Kontingent.

 

Generalforsamlingen fastsætter kontingents størrelse, og det indbetales årsvis forud, senest 4 uger efter modtaget opkrævning.

 

Stk 2. Opkrævning udsendes senest 14 dage efter generalforsamlingen.

 

 

§ 5. Udmeldelse og restance

 

Udmeldelse bør ske skriftligt til bestyrelsen.

 

Stk 2. Står et medlem i kontingentrestance i mere end 3 måneder efter modtagen opkrævning, betragtes vedkommende som slettet af medlemslisten.


§ 6. Bestyrelse, suppleanter samt revisor

 

Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer, der alle skal være medlem af EDR.

 

Stk 2. Generalforsamlingen vælger:

-

1 formand,

-

1 næstformand,

-

1 kasserer,

-

1 sekretær,

-

3 bestyrelsesmedlemmer

Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

 

Stk 3. Formand, sekretær, næstformand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, idet formand og sekretær afgår i lige år og næstformand og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Stk 4. Bestyrelsen kan konstituere sig med udvalg i fornødent omfang.

 

 

§ 7. Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo februar.

 

Stk 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk 4. Indkaldelse til generalforsamling sker senest 2 uger før afholdelse ved e-mail til medlemmerne samt i OZ januar nummeret. Det reviderede regnskab forsynet med revisorernes påtegning samt budget for det kommende år udsendes sammen med indkaldelsen.

 

Stk 5. Alle afgørelser foretages ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt mindst et medlem forlanger det.

 

Stk 6. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt det sidst opkrævede kontingent.

 

Stk 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af frem­mødte, dog undtaget beslutning om foreningens ophævelse (jvf. § 11). Brevstemmer kan afgives og skal - mærket “brevstemme” - være bestyrel­sen i hænde før generalforsamlingen. Brevstemmer, der skal indeholde navn og medlemsnummer, fremlægges uåbnet på generalforsamlingen.

 

Stk 8. Generalforsamlingen afgør alle sager ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelse af sager vedr. Vedtægtsændringer (jvf. § 10) og forening­ens ophævelse (jvf. § 11). Ved stemmelighed bortfalder et fremsat for­slag.

 

Stk 9. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beregning
  3. Kassereren fremlægget det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår, her­under fastsættelse af kontingent samt behandling af indkomne forslag, der vedrører budgetmæssige ændringer.
  5. Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter, jvf § 6.
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt.

Stk 10. Referat af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger, valg af bestyrelse, kontingentfastsættelse, evt. vedtægtsændringer m.v. udsen­des med e-mail sammen med kontingentopkrævningen, senest 14 dage efter general­forsamlingen, jvf. § 4, stk 2.

 

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

 

 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når generalforsamlingen, et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne fremsætter krav herom, med angivelse af dagsorden.

 

Stk 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte meddelelse til medlemmerne.

 

Stk 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens fremsættelse.

 

Stk 4. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle sager, der er anført i indkaldelsen, uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog undtaget beslutning om foreningens ophævelse (jvf. § 11). Brevstemmer kan afgives (jvf. § 7, stk 7).

 

Stk 5. Referat af de på den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger m.v. udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

 

§ 9. Regnskab

 

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Stk 2. Kassereren forelægger det udarbejdede og underskrevne regnskab for de valgte revisorer/suppleanten, som derefter reviderer dette og forsy­ner det med deres underskrifter. Herefter udsendes regnskabet til med­lemmerne, jvf. § 7, stk 4.

 

 

§ 10. Vedtægtsændringer.

 

Forslag til ændring af vedtægterne kan kun behandles, såfremt det er retti­digt tilgået bestyrelsen (jvf. §7, stk 3).

Stk 2. Et ændringsforslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det.

 

§ 11. Foreningens ophævelse.

 

Foreningen han kun ophæves, hvis der er fremsat forslag herom på en ge­neralforsamling (jvf. § 7, stk 3) og mindst 4/5 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

 

Stk 2. Opløses foreningen, fordeles aktiverne ligeligt mellem Landsforeningen EDR og OZ7IGY.

 

Således ændret på den ordinære generalforsamling den 20. februar 2013.

 

Steen Møller, OZ3SW,    /Dirigent    (sign)

Joakim Soya, OZ1DUG,  /Formand  (sign)

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Vedtaegter for EDR Frederikssund 2013.pdf)Vedtaegter for EDR Frederikssund 2013.pdfKlubbens vedtægter94 kB2013-07-14 15:392013-07-14 15:39